เมื่อเป็นหนี้ เจ้าหนี้อายัดเงินเดือนได้หรือไม่

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี หากลูกหนี้ไม่ชำระคืนตามคำพิพากษาภายใน 15 หรือ 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือนของลูกหนี้ได้ โดยศาลจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดทรัพย์ และอายัดเงินเดือนต่อไป

ศาลยังมีความปราณีกับลูกหนี้เสมอ โดยมีข้อยกเว้นเพื่อให้ลูกหนี้มีรายได้พอประทังชีวิตตามปกติ ดังนี้ หากลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท อายัดไม่ได้ หากเงินเดือนสูงกว่านั้นอายัดได้ไม่เกิน 30%ของเงินเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ภาษี ประกันสังคม และจะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

ในส่วนของเงินโบนัสอายัดได้ 50% เงินตอบแทนกรณีออกจากงานอายัดได้ถึง 100% เงินค่าคอมมิชชั่นอายัดได้ 30% ส่วนเงินสวัสดิการ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ เป็นส่วนที่เจ้าหนี้สืบทราบ และร้องขอต่อศาลให้พิจารณขออายัดต่อไป

การอายัดเงินเดือนจะให้บริษัทนำส่ง หรือลูกหนี้นำส่งกรมบังคับคดีเองก็ได้ หากนายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงิน แต่ไม่นำส่งภายใน 2 เดือน จะมีหนังสือแจ้งเตือน หากนายจ้างยังเพิกเฉยอีก ภายใน 2 เดือนจะมีหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้ง และเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจรายงานศาลให้มีหมายเรียกนายจ้างไปไต่สวน จากนั้นออกหมายบังคับคดีกับนายจ้าง ซึ่งต้องรับผิดเสมือนเป็นลูกหนี้เอง

“การขอลดอายัดเงินเดือน และโบนัส ทำได้หรือไม่” หากลูกหนี้มีภาระค่าใช้จ่ายมาก การถูกอายัดทำให้เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย สามารถนำหลักฐานไปยื่นคำร้องเพื่อขอลดหย่อนที่กรมบังคับคดีเพื่อให้ลดเปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้ ส่วนลดการอายัดโบนัส หรือเงินตอบแทนอื่น ๆ ต้องไปใช้สิทธิตามคำสั่งของศาลต่อไป

เอกสารคำร้องขอลดการอายัดที่ต้องเตรียม ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบสำคัญแสดงการจ่ายเงินเดือน ฉบับย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน เอกสารค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าเทอมลูก พร้อมแนบสำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาบัตรประชาชนของบุตร หรือบิดามารดาที่อยู่ในอุปการะ ค่ารักษาพยาบาล และรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจไม่มีหลักฐานก็ได้

“เจ้าหนี้อายัดเงินเดือนข้าราชการได้หรือไม่ ข้าราชการได้รับความคุ้มกันทางกฎหมาย เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิอายัดเงินเดือนของข้าราชการ แต่ยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทำกับบริษัท และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อายัดไม่ได้ แต่กรมบังคับคดีสามารถยึดใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาด และอายัดเงินปันผลได้