เครดิตบูโร เคลียร์หนี้ ปิดบัญชีดำ

“บัญชีดำในเครดิตบูโร” เป็นปัญหาหนึ่งในการยื่นขอสินเชื่อ หรือวงเงินเครดิตจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำการตรวจสอบประวัติลูกค้าจากรายงานข้อมูลของเครดิตบูโร หากพบว่ามีปัญหาค้างชำระมาก่อน อาจปฏิเสธการให้กู้ แม้ว่าลูกค้ามีฐานะการเงินที่ผ่อนชำระได้ดี เครดิตบูโรจึงมีบทบาทสำคัญในการจำกัดความเสี่ยง และป้องกันความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ หรือหนี้สูญ

เครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ “บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด” ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และเครดิตจากธนาคาร และสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินก่อนปล่อยสินเชื่อให้บุคคลเหล่านั้น แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนบุคคล หรือนิติบุคคลต้องห้ามในการขอสินเชื่อ ที่มักจะเรียกกันว่า “ติดเครดิตบูโร”

ข้อมูลเครดิตบูโรแสดงเฉพาะประวัติการขอสินเชื่อ สถานะการผ่อนชำระ และวงเงินค้างจ่าย รวมไปถึงการชำระสินค้า และบริการโดยบัตรเครดิต ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนตัว เช่น บัญชีเงินฝาก แต่อย่างใด ขณะเดียวกันเครดิตบูโรไม่จัดเก็บข้อมูลการชำระด้านสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์มือถือ และกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา

การตรวจเครดิตบูโรทำได้หลายช่องทาง บุคคลทั่วไปตรวจสอบด้วยตนเองผ่านบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง หรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการตรวจสอบ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต หรือทำรายการผ่านระบบธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งต้องมีบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต หรือทำรายการผ่านธนาคารออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีธนาคาร นอก จากนั้นยังทำรายการผ่านเครื่อง ATM ได้ทันที หรือยื่นผ่านธนาคารสาขาเพียงครั้งเดียวเพื่อแสดงความจำนงขอรับข้อมูลเครดิตบูโรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เมื่อบุคคลใดมีปัญหาไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด สถานะการค้างชำระของเครดิตบูโรจะแสดงประวัติย้อนหลังให้เห็น และเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อนั้น จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ได้หมดจึงขอสินเชื่อใหม่ และทำธุรกรรมต่อไปได้ตามปกติ

ข้อมูลเครดิตบูโรของบุคคลธรรมดาเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี และข้อมูลของนิติบุคคลเก็บย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี สถาบันการเงินมีหน้าที่รายงานประวัติการชำระทุกสิ้นเดือน หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลเก่า สามารถแจ้งธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เคยเป็นลูกหนี้ให้จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เครดิตบูโรต่อไป หรือเดินเรื่องที่เครดิตบูโรด้วยตนเอง โดยสั่งพิมพ์เอกสารได้ที่ www.ncb.co.th/PDF/dispute070206.pdf และยื่นเอกสารไปที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ทำอย่างไรจึงจะมีประวัติเครดิตดี การบริหารจัดการเครดิตทำได้โดยควบคุมเพดานหนี้ไม่ให้มีภาระจ่ายต่อเดือนมากเกินไป มีบัตรเครดิตเท่าที่จำเป็น ชำระหนี้ทุกรายการตามขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย หากรู้ว่าชำระหนี้ไม่ทันตามกำหนดเวลา ต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อติดต่อขอยืดระยะเวลากับสถาบันผู้ออกบัตรทันทีเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องเครดิตบูโร