วิธีสางประวัติหนี้เสียเครดิตบูโร

เครดิตบูโรทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติการชำระสินค้าและบัตรเครดิตของลูกค้าที่ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งที่เป็นสมาชิก โดยรายงานข้อมูลการชำระหนี้เท่านั้น ไม่มีข้อมูลบัญชีเงินฝาก ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งไม่มีหน้าที่จัดแบล็กลิสต์ หรือพิจารณาให้หรือไม่ให้สินเชื่อ แต่อย่างใด

เมื่อติดเครดิตบูโร การขอสินเชื่อยากขึ้นจริง สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีนโยบายการให้สินเชื่อโดยพิจารณาประวัติการชำระสินเชื่อ ประกอบกับรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ หลักทรัพย์ค้ำประกัน บุคคลผู้ค้ำประกัน เป็นต้น หากการชำระคืนหนี้ตรงเวลา ข้อมูลเครดิตย่อมเป็นปัจจัยบวกส่งเสริมให้สถาบันการเงินเกิดความเชื่อมั่นและอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ถ้าสถาบันการเงินดังกล่าวปฏิเสธคำขอสินเชื่อ มีหลายเหตุผลที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นสิทธิและเป็นอำนาจของสถาบันการเงินนั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ขอสินเชื่อเคยติดเครดิตบูโร ซึ่งข้อมูลจะเก็บในระบบ 3 ปี หรือจนกว่าผู้ขอสินเชื่อจะยื่นขอแก้ไขข้อมูลเครดิตเพื่อให้ลบประวัติการค้างชำระหนี้ออกไป เมื่อสถาบันการเงินไม่อนุมัติการขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนซึ่งอาจยังติดบัญชีดำ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ที่ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร ภายใน 30 สิบวันนับจากวันที่สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา เจ้าของข้อมูลนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปติดต่อที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดง สาขาอาคารกลาสเฮ้าส์ ปากซอยสุขุมวิท 25 และสาขาห้างเจ-เวนิว (นวนคร) รับรายงานภายใน 15 นาที หรือยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ทุกสาขา รับรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน หรือตรวจสอบผ่านตู้เบิกเงินสดธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ รับรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน

สำหรับนิติบุคคล ต้องเตรียมสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและมีประทับตราบริษัท

การเสียประวัติทางการเงินไปแล้ว แม้เพียงครั้งเดียว ย่อมเสียความน่าเชื่อถือ และสูญเสียโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อกู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่ให้วงเงินในการกู้ยืมค่อนข้างสูง และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าและเป็นธรรมกว่าแหล่งเงินอื่น ๆ

ทางที่ดีไม่ควรก่อหนี้สินล้นพ้นจนทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เป็นเหตุให้การชำระหนี้ต่อเดือนสูงเกินไป ส่งผลให้จ่ายค่างวดไม่ทันตามเวลา อย่างน้อยควรจ่ายขั้นต่ำตามที่เจ้าหนี้กำหนด หากมีแนวโน้มว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามนัดหมาย ควรรีบดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรติดต่อกับสถาบันผู้ออกบัตรทันที ช่วยให้ยืดระยะเวลาชำระเงินไปได้อีก ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินไว้ให้ดีที่สุด