การจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเงินที่ดี

shutterstock_294598193

ค่าใช้จ่ายกับการดำรงชีวิต พอเริ่มก้าวออกจากบ้านค่าใช้จ่ายก็สตาร์ทขึ้นพร้อมไปด้วยเช่นกัน การใช้จ่ายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัญ ฯลฯ หากไม่ทำการจดบันทึกเอาไว้ว่าในแต่ละวันต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆในจำนวนเท่าไหร่ คงไม่สามารถประมาณการรายจ่ายของตนเองและครอบครัวที่แท้จริงได้ หากปล่อยให้การใช้จ่ายไม่มีระเบียบวินัยหรือไม่มีการจดบันทึก อาจจะก่อให้เกิดนิสัยการใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออมเงินและซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็นต่อไปจนไม่สามารถแก้ไขได้ในที่สุด ดังนั้นหากคุณต้องการมีการวางแผนการเงินที่ดีควรหันมาทำการจดบันทึกรายการซื้อของเหล่านั้นเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพราะ

การจดบันทึกช่วยคอยเตือนความจำ ช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ รู้ได้ถึงเงินที่ใช้จ่ายไปว่าสำคัญหรือไม่สำคัญ เป็นหนึ่งในวิธีการวางแผนการเงินที่ใช้ได้ผลดีหลังจากที่สามารถจัดการกับรายการค่าใช้จ่ายได้แล้วก็จะสามารถแบ่งสันปันส่วนของเงินรายได้ในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัวเพิ่มมากขึ้น เหลือเงินเอาไว้เก็บออมเพราะสามารถตัดส่วนที่เสียเงินแบบเปล่าประโยชน์ออกจากรายการรายรับรายจ่ายได้

จดบันทึกหนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระในแต่ละเดือน การจดบันทึกหนี้สินและการชำระเอาไว้ ช่วยให้ทราบถึงยอดของหนี้สินแต่ละตัว และสามารถคำนวณได้ว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่หนี้สินจะหมดไปได้หากหนี้สินก้อนไหนที่ผ่อนชำระได้ครั้งละมาก ๆและได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลง ให้เร่งชำระตัวนั้นไปก่อน ให้หนี้เหลือน้อยที่สุด อย่าพยายามสร้างหนีใหม่เพิ่มเติม ให้เปลี่ยนจากการสร้างหนี้เป็นการออมหรือการลงทุนกองทุนรวมจะสามารถช่วยให้เงินที่มีสามารถต่อยอดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การจดบันทึกเป็นอีกหนึ่งการควบคุมสติและความอยากได้อยากมีของทุกท่านได้ เพราะเมื่อย้อนกลับมาดูการจดบันทึกสำหรับการจ่ายในแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือนมีมากเท่าไหร่ การควักเงินออกมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองในครั้งต่อไปจึงเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น ซึ่งหากไม่มีการจดบันทึกเอาไว้ก็จะไม่มีเครื่องเตือนสติสำหรับการใช้จ่าย ยังคงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเช่นที่เคยเป็นมา

ดังนั้นหากอยากเริ่มวางแผนการเงินที่ดีสำหรับตนเองและครอบครัวคือเริ่มการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยและความเคยชิน จากนั้นจึงค่อยเริ่มขั้นตอนการวางแผนการเงินขั้นต่อไป เพียงทำการวางแผนอย่างเป็นระบบ การเงินและชีวิตก็จะสามารถลงตัวได้ไม่ยาก การจดบันทึกจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งเงินเป็นสัดส่วนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในแต่ละด้านได้อย่างสมดุลย์ อีกทั้งยังสามารถมีเงินสำรองเผื่อในกรณีฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การจดบันทึกจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนและทุกครอบครัวพึงกระทำเพื่อให้บริหารการเงินได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในระยะยาว